MILESTONES: October 2, birthdays for Sting, Kelly Ripa, Annie Leibovitz