MILESTONES: September 12, birthdays for Jennifer Hudson, Yao Ming, Emmy Rossum