MILESTONES: July 2, birthdays for Margot Robbie, Lindsay Lohan, Ashley Tisdale