MILESTONES: July 9, birthdays for Tom Hanks, Courtney Love, Kevin Nash